ประกาศ โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน *********************

ด้วย โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครชายและหญิง ที่มีความประสงค์เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (G.7-G.12) หลักสูตร Riverside Military Academy ควบคู่กับวิชาสามัญโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ๑. เกณฑ์การรับสมัคร (๑) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง (๒) อายุตั้งแต่ ๑๑ ปี ไม่เกิน ๒๐ ปี (๓) พื้นฐานความรู้จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒. หลักฐานการสมัคร (๑) สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (๓) สำเนาระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จหรือกำลัง ศึกษาอยู่ของแต่ละช่วงชั้น (๔) ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ถ้ามี) (๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง ๓. เวลาเรียน (๑) โรงเรียนเริ่มทำการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๒๐ น. (๒) ทำการสอนตั้งแต่วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์ (๓) พักกลางวันเวลา ๑๑.๕๐ น. ถึง ๑๒.๔๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 052-100100 และ 064-1157818 หรือติดต่อที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์

0

You may also like

Congratulations G12
Atelier Class
Chinese New Year

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *